Lưu trữ thẻ: Danh Mục Sản Phẩm

Hướng Dẫn Đăng Danh Mục Sản Phẩm

Đăng danh mục trên trang quản trị khách hàng cần chuẩn bị: Tên danh mục, Icon tượng trưng cho danh mục đó. Từ trang quản trị chọn Sản phẩm -> chọn Danh Mục 2. Trang hiển thị của danh mục như sau: Tên: Tên danh mục Danh Mục Cha: Nếu sản phẩm là danh mục […]

All in one